Holograms in advertising and marketing: How they are impacting the way products and services are promoted.

The constant evolution in the advances of holographic technology and the use of artificial intelligence, it is changing the way brands promote their products and services, creating unique and surprising marketing experiences for consumers. One of the biggest impacts of holograms in this sector is their ability to grab the public’s attention. Being such visual … Leer más

Hologrames a la publicitat i el màrqueting: Com estan impactant a la manera en que es promocionen productes i serveis

La constant evolució en els avenços de la tecnologia hologràfica i l’ús de la intel·ligència artificial, està canviant la forma en que les marques promocionen els seus productes i serveis, creant experiències de màrqueting úniques i sorprenents per als consumidors. Un dels majors impactes que causen els hologrames dins d’aquest sector es la seva capacitat … Leer más

Hologramas en la publicidad y el marketing: Cómo están impactando en la forma en la que se promocionan productos y servicios

La constante evolución en los avances de la tecnología holográfica y el uso de la inteligencia artificial, está cambiando la forma en que las marcas promocionan sus productos y servicios, creando experiencias de marketing únicas y sorprendentes para los consumidores. Uno de los mayores impactos que causan los hologramas en este sector es su capacidad … Leer más

Revolucionando la medicina: Cómo las soluciones holográficas están transformando el sector

Los avances tecnológicos continúan cambiando la forma en que se lleva a cabo la medicina, y una de las innovaciones más emocionantes en los últimos tiempos son los hologramas. Estas fascinantes representaciones tridimensionales han pasado de ser un elemento de la ciencia ficción a convertirse en una realidad, y están demostrando ser una herramienta valiosa … Leer más

Revolutionizing medicine: How holographic solutions are transforming the industry

Technological advances continue to change the way medicine is conducted, and one of the most exciting innovations in recent times is holograms. These fascinating three-dimensional representations have gone from being a thing of science fiction to a reality, and are proving to be a valuable tool in the medical field. In today’s article we will … Leer más

Revolucionant la medicina: Com les solucions hologràfiques estan transformant el sector

El avenços tecnològics continuen canviant la forma en que s’exerceix i es porta a terme la medicina, i una de les innovacions més emocionants durant els últims anys són els hologrames. Aquestes fascinants representacions tridimensionals han passat de ser un element de la ciència ficció a convertir-se en una realitat, i estan demostrant ser una … Leer más

Learn Machine Learning: Discover the Possibilities of Artificial Intelligence

Artificial Intelligence (AI) is transforming the world we live in and changing the way we do business. From customer service to process automation, AI is opening up a range of possibilities that previously seemed unthinkable. In particular, Machine Learning (ML) is a branch of AI that focuses on machine learning from data and is increasingly … Leer más

Aprèn Machine Learning: Descobreix les possibilitats  de la Intel·ligència Artificial

La Intel·ligència Artificial (IA) està transformant el món en el que vivim i canviant la forma en la que fem negocis. Des de l’atenció al client fins l’automatització de processos, la IA està obrint un ventall de possibilitats que abans pareixien impensables. En particular, el Machine Learning (ML) és una branca de la IA que … Leer más

Aprende Machine Learning: Descubre las Posibilidades de la Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial (IA) está transformando el mundo en el que vivimos y cambiando la forma en la que hacemos negocios. Desde la atención al cliente hasta la automatización de procesos, la IA está abriendo un abanico de posibilidades que antes parecían impensables. En particular, el Machine Learning (ML) es una rama de la IA … Leer más

Transformant l’espai arquitectònic: L’impacte dels hologrames

Els hologrames són, cada cop més, considerats com una tecnologia del futur que estan obrint un món de possibilitats dins de diferents àmbits, i un d’aquests es l’espai arquitectònic. A l’article d’avui, explorarem com els hologrames poden tenir un impacte revolucionari a la forma en que concebem, dissenyem i experimenten l’arquitectura, i com aquestes soluciones … Leer más