Política de privacitat

El titular es compromet a complir amb la normativa en matèria de Protecció de Dades de caràcter personal i a respectar la privacitat dels Usuaris. L’objectiu és oferir el millor servei a l’Usuari i per això és necessari comptar amb les seves dades.

Responsable del Tractament

MARVUT TECHNOLOGIES S.L.

NIF: B01761469

Domicili: C/Llull 321, CP 08019, Barcelona, Espanya.

Telèfon: +(34) 931 775975

Finalitats

Atenció de consultes: Atendre les consultes de l’Usuari que es posi en contacte a través dels Formularis.

Dades de navegació: Dades recollides per les cookies pròpies o de tercers que puguin ser generades per aquest Lloc Web i de les quals s’informa de forma específica a la Política de Cookies.

Comunicacions comercials: Per a l’Usuari que voluntàriament accepti aquesta opció, se li remetran promocions, publicitat, ofertes, notícies, invitacions a esdeveniments i qualsevol tipus d’informació comercial del titular.

Legitimació i conservació

Base jurídica del tractament: Consentiment atorgat per l’Usuari facilitant les seves dades de forma voluntària i acceptant la Política de Privadesa.

En cas de no facilitar les dades necessàries per a aquestes finalitats no serà possible prestar-li els serveis. Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació i no es sol·liciti la seva supressió i en qualsevol cas en compliment de terminis legals de prescripció que li resultin d’aplicació.

Cessions

No es tenen previstes cessions de les dades recopilades a través d’aquest Lloc Web, llevat que expressament s’indiqui, si escau, en el text informatiu corresponent.

Drets dels interessats

Els Usuaris poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat i la limitació o oposició enviant sol·licitud signada per correu postal amb l’assumpte «Protecció de Dades», a l’adreça: C/Llull 321, CP 08019, Barcelona, Espanya, indicant clarament les dades de contacte i remetent còpia del seu document d’identitat o enviant sol·licitud per correu electrònic amb l’assumpte «Exercici de Drets», a info@marvut.com, des del mateix compte de correu electrònic que va facilitar. Els Usuaris tenen dret a retirar el consentiment prestat i tenen dret a reclamar davant de l’Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades www.aepd.es).

Camps de text lliure

Els camps de text lliure que, a disposició de l’Usuari, puguin aparèixer en els formularis del Lloc Web tenen com a única i exclusiva finalitat recopilar informació per millorar la qualitat dels Serveis.

L’Usuari no inclourà, en aquells espais que el Lloc Web pugui oferir com «camps de text lliure», cap dada de caràcter personal que pugui ser qualificada dins d’aquelles dades per a les quals s’exigeix un nivell de protecció especial, entenent-se com a tals dades, a títol enunciatiu i no limitatiu, les relatives a situació econòmico-financera, perfils psicològics, ideologia, religió, creences, afiliació sindical, salut, origen racial i/o vida sexual.

Camps no obligatoris

El Titular comunica a l’Usuari el caràcter no obligatori de la recopilació d’algunes dades, llevat en els camps que s’indiqui el contrari mitjançant un (*). No obstant això, la no complimentació d’aquestes dades pot impedir prestar tots aquells Serveis vinculats a aquestes dades, alliberant-lo de tota responsabilitat per la no prestació o prestació incompleta d’aquests Serveis.

Accés i rectificació de les dades personals

L’Usuari es compromet a proporcionar informació certa en relació amb les seves dades personals, i mantenir les dades facilitades al Titular sempre actualitzades. L’Usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se el Titular el dret d’excloure dels serveis a tot Usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret. Les dades facilitades per l’Usuari es presumiran correctes, pel que, en cas d’enviament erroni de les seves dades per part de l’Usuari, el Titular declina qualsevol responsabilitat en cas de la incorrecta execució o no execució de l’enviament, així com la incorrecta execució dels tràmits administratius necessaris.

Comunicació de dades personals

En relació a la gestió dels serveis, les dades dels Usuaris podran ser tractades per empreses que presten al Titular diversos serveis, entre altres, d’enviament, missatgeria, comptabilitat, assessoria, manteniment informàtic, o qualsevol altre que per la seva condició d’Encarregada del Tractament sigui indispensable o inevitable que accedeixin o tractin aquestes dades. Aquest tractament no serà considerat en cap cas una cessió de dades.

El Titular no cedirà les seves dades a terceres persones en cap cas.

Confidencialitat

A més, també tindrà la condició de confidencial la informació de qualsevol tipus que les parts intercanviïn entre sí, aquella que aquestes acordin que té aquesta naturalesa, o la que simplement versi sobre el contingut d’aquesta informació. La visualització de dades a través d’Internet, no suposarà l’accés directe a les mateixes, llevat del consentiment exprés del seu titular per a cada ocasió.

Fotografies

En compliment del que estableix l’actual normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal es informa que les fotografies en les quals apareguin persones tenen consideració de dada de caràcter personal. Amb aquesta comunicació es informa que en aquest Lloc Web poden aparèixer fotografies de persones amb motius de promoció i que voluntàriament han accedit a això. Si en algun cas, qualsevol persona que aparegui en elles desitja que no es mostri alguna fotografia, preguem que es posi en contacte i es procedirà a la seva retirada a la major brevetat possible. No serà vàlid per a les persones que hagin prestat un servei de forma professional.

Leave us your details

Deixa'ns les teves dades

Déjanos tus datos