Aviso legal

1. Propietat

www.marvut.com/ és un domini d’Internet propietat de MARVUT TECHNOLOGIES S.L., amb NIF B01761469 i domicili social a C/Llull 321, Codi Postal 08019, Barcelona, Espanya. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 47404, Full 63, Full B550762 (d’ara endavant esmentada com a «Titular»). MARVUT TECHNOLOGIES és una empresa especialitzada en el desenvolupament de programari.

2. Condicions Generals d’Ús

En accedir al Lloc web, l’Usuari declara que accepta aquest Avís Legal amb totes les seves condicions d’ús. En tot cas, aquest Avís Legal té caràcter obligatori i vinculant; qualsevol persona que no accepti les seves condicions ha de deixar d’utilitzar el Lloc web i/o els serveis promoguts pel Titular a través del mateix. Aquestes condicions no creen cap contracte de societat, mandat, franquícia o relació laboral entre el Titular i els Usuaris. Aquest Avís Legal regula l’ús d’aquest Lloc web, que el Titular posa a disposició de les persones que hi accedeixin per proporcionar-los informació sobre serveis propis i/o de tercers col·laboradors, i facilitar-los l’accés i la contractació dels mateixos.

3. Normes aplicables

Aquest Avís Legal està subjecte al que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, de 5 de desembre de 2018 (LOPDGDD), Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament General de Protecció de Dades), Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, Reial Decret-Llei 13/2012, de 30 de març, pel qual es transposen directrius en matèria de mercats interiors d’electricitat i gas i en matèria de comunicacions electròniques, i s’adopten mesures per a la correcció de les desviacions per desajustaments entre els costos i ingressos dels sectors elèctric i gasista, així com qualsevol normativa posterior que les modifiquin o desenvolupin. Tant l’accés al Lloc web propietat del Titular com l’ús que pugui fer-se de la informació i continguts inclosos en el mateix serà de l’exclusiva responsabilitat de qui ho faci. Les condicions d’accés al Lloc web estaran supeditades a la legalitat vigent i als principis de la bona fe i ús lícit per part de l’Usuari, quedant prohibit amb caràcter general qualsevol tipus d’actuació en perjudici del Titular. Es considerarà terminantment prohibit l’ús del Lloc web amb finalitats il·legals o no autoritzades.

4. Modificació de les condicions d’ús

El Titular es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, la presentació i configuració del Lloc web, així com aquest Avís Legal. Per això, el Titular recomana a l’Usuari llegir-lo atentament cada vegada que accedeixi al Lloc web. L’Avís Legal estarà sempre disponible en un lloc visible, lliurement accessible per a qualsevol consulta que vulguis fer.

5. Descripció dels serveis

www.marvut.com/ és el Lloc web del Titular i serveix com a eina d’informació dels serveis oferts.

6. Registre

Per sol·licitar informació seran necessaris les dades de l’Usuari, però no serà necessari realitzar un registre.

7. Terminació

El Titular es reserva el dret d’interrompre o cancel·lar el Lloc web o qualsevol dels serveis en el mateix, en qualsevol moment i sense previ avís, per motius tècnics o de qualsevol altra índole, podent també modificar unilateralment les condicions d’accés, així com la totalitat o part dels continguts en ell inclosos, tot això sense perjudici dels drets adquirits en aquest moment.

8. Responsabilitats

Els enllaços continguts al Lloc web poden dirigir a Llocs web de tercers. El Titular no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que puguin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas implicaran relació alguna entre el Titular i les persones o entitats titulars d’aquests continguts o titulars dels llocs on es trobin. El Titular no es fa responsable sota cap concepte dels danys que els Usuaris puguin causar al present Lloc web o a qualsevol altre, ja sigui per l’ús il·legal o indegut del mateix, o dels continguts i informacions accessibles o facilitades a través d’ell. El Titular no serà responsable de les infraccions realitzades pels usuaris del seu Lloc web que afectin tercers. El Titular no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat del seu Lloc web ni dels Serveis, de manera que la utilització dels mateixos per part de l’usuari es fa sota la seva pròpia responsabilitat i, en cap moment, podran exigir-se responsabilitats per això al Titular. El Titular no serà responsable en cas que hi hagi interrupcions dels serveis, retards, mal funcionament del mateix i, en general, altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que escapin del control del Titular i/o degudes a una actuació dolosa

Leave us your details

Deixa'ns les teves dades

Déjanos tus datos